• mk
  • en
  • sq
  • de

PSE DENI INTERNATIONAL?


Misioni dhe përcaktimi ynë kryesor është që t`i kënaqim nevojat e partnerëve tanë punues dhe klientve tanë përmes shërbimit kualitativ e cila është në pajtim me standardin për kualitet ISO 9001:2008 të cilën Deni Internacional e ka të miratuar.

Sot në kompani janë të punësuar 250 persona të cilët janë në mënyrë profesionale të ushtruar për kryerjen e detyrave të veta dhe mirë të koordinuar me qëllim që klientët tanë të jenë tërësisht të kënaqur. Gjatë kohës firma rritët në kompani ekipore dhe profesionale për transport ndërkombëtar. Parku i makinave të kompanisë dhe numri i të punësuarëve në kontinuitet zmadhohet.

Qëllimet strategjike të organizatës janë të synuara kah rritja e profitit, zmadhimi kontinuitiv dhe zhvillimi i organizatës dhe zgjerimi i veprimtarisë edhe në vendët fqinje. E gjithë kjo e bënë partner stabil dhe të besueshëm i orientuar kah bashkëpunimi i afatgjatë. Parku i makinave të kompanisë Deni Internacinal posedon 90 automjete transportuese të dedikuara për transport ndërkombëtar dhe distribuimit lokal, të gjitha të përgatitura të mallrave të ndryshme (e paletizuar/e papaletizuar, meterie të rrezikshme-ADR etj.).Specialiteti ynë është transporti i përbashkët prej deri te të gjitha destinacionet në Evropë kurse ofrojmë edhe transport veç e veç. Disponojmë me sigurim CMR të kompletuar dhe komunikacion 24 orë me automjetët kudo që të gjendën. Tanimë një kohë të gjatë bashkëpunojmë me shpedicionet më të mëdha në botë.

Depoja ka ambient prej 6500 m² të hapur dhe 4625 m² të mbuluar ofrojmë mundësi për magazionim, ripaketim dhe etiketim të mallrave të ndryshëm dhe dërgimin e tyrenë destinacionin e fundit në regjion dhe më gjërë. Japim këshillime dhe udhëzime klientve tanë për të drejtat dhe obligimet lidhur me çështjet e doganës. Maksimalisht organizohemi për kryerje të formaliteteve doganore, me qëllim që klientët tanë sa më shpejtë të disponojnë me mallin e tyre. Ekipa jonë profesionale është në gadishmëri të klientve tanë 24/7.

https://www.deniint.com.mk/wp-content/uploads/2018/12/deni_internacional_z_talogo_15.jpg

KONTAKTET

info@deniint.com.mk

Rrugë 34 nr.22 Ilinden
1000 Skopje, Macedonia

Sot në kuadër e organizatës funkcionojnë edhe:


TRANSPORT

Veprimtaria bazore e Deni Internacional është transport ndërkombëtar. Kompania jonë disponon me automjete transportuese bashkëkohore për çdo lloji të mallrave.SHPEDICION

Obligimi ynë është që në kohë, në mënyrë të shpjetë dhe kualitative të bëhet kryerja e formaliteteve doganore, me qëllim që klientët tanë sa më shpejtë të disponojnë.
DEPO DOGANIERE PUBLIKE

Deni Internacional disponon me Depo Doganiere Publike me 6500 m2 të hapur dhe 4625 m2 ambient të mbyllur. Ofrojmë mundësi për magazionim, ripaketim.AUTOHOF 001

Deni Autohof 001 001 është i pari edhe i vetmi Autohof në Maqedoni. Për vozitësin profesional dhe opinionin e përgjithshëm ofrojmë shërbime të kualitetit të lartë.